Monday, 11 April 2011

Cô đơn trong vườn

Sự cô đơnTheo wikipedia định nghĩa: là một cảm giác không mấy dễ chịu hình thành mạnh mẽ trong ý thức của con người bao gồm: sự trống rỗng và cô độc, là kết quả của sự không tương thích và cân bằng giữa những mối quan hệ xã hội.

Liệu hoa có cảm giác cô đơn?

No comments:

Post a Comment