Sunday, 6 June 2010

Chị emSáng nắng chiều mưa, 8 giờ gây gỗ 10 giờ huề. Tháng nào đến ngày đóng tiền bill cũng đánh lộn. Vậy mà: "Không ai chụp em đẹp bằng B"  

Hôm nay là hình của con Wander Bird http://wanderbirdsky.blogspot.com/


No comments:

Post a Comment